“อู่น้ำแอ่งอารยธรรม”

บทบรรณาธิการ “อู่น้ำแอ่งอารยธรรม”
นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๒๓
ปีที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๕๗
ฉบับ “หลวงพระบางเมืองโบราณ”


 

แม่นํ้าโขงเป็นมหานทีของโลก มีสายนํ้าสาขาจากภูเขาและที่ราบสูงน้อยใหญ่ไหลสมทบมากมายมนุษย์ได้อาศัยอยู่กิน ได้สร้างสมเสพวัฒนธรรมกันอยู่ทุกซอกผาและตามแหล่งที่ราบลุ่ม

ย้อนไปก่อนมีเส้นขีดแดนประเทศ กลุ่มเผ่าเหล่าชนได้รวมตัวกันอยู่ตามสภาพธรรมชาติ มีวิถีชีวิต การดื่มกิน ที่พักอาศัย ภาษา นิทาน ตำนานความคิดความเชื่อ แสดงออกด้วยแบบแผนเดียวกัน

ส่วนหนึ่งของเขตราชอาณาจักรไทยในปัจจุบันหมู่บ้านตำบลเมืองทางด้านภาคเหนือ และโดยเฉพาะภาคอีสาน ที่อยู่ในแอ่งอารยธรรมแม่นํ้าโขงเราต่างมีวัฒนธรรมร่วมกับอีกฟากฝั่งแม่น้ำและตามสายสาขาแม่นํ้าต่าง ๆ

ดังนั้น หากจะสืบสาวเรียนรู้เรื่องราวรากเหง้าตนเองจึงต้องก้าวข้ามเส้นเขตแดนสมมติ และรวมทั้งต้องรู้ว่ามีความสัมพันธ์ ผสมผสาน ถ่ายเทรับเชื่อข้ามวัฒนธรรมกันไปมา

นอกจากเรียนรู้ตนเองแล้ว เราจึงต้องศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อนบ้านอาเซียน ญาติมิตรในอุษาคเนย์และแอ่งอารยธรรมอื่น ๆ ทั่วโลก

คนอีสานจึงล่องแม่นํ้าโขงไปรู้จักชีวิตและโลกร่วมกับพี่น้องแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพราะเราเกิดในแอ่งอารยธรรมเดียวกัน เริ่มที่หลวงพระบางกันเลย…

น้อมคารวะ
บรรณาธิการอำนวยการ…

Related Posts

เปิดตัวหนังสือ “มหากาพย์ชนชาติไทฯ”
กำเนิดจักรวาล
ห.หีบ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com