Day

ธันวาคม 23, 2023

พระธาตุศรีสองรัก สร้อยสัมพันธ์ไทย-ลาว

ไทยกับลาวหากสืบสาวรากเหง้าจะพบว่า เรามีสร้อยสัมพันธ์เกาะเกี่ยวกันหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ ภาษา และขนบธรรมเนียมประเพณี หลักฐานที่ยืนยันสร้อยสัมพันธ์ระหว่างไทย-ลาวอย่างหนึ่ง คือพระ...
Read More
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com