By

นงค์ลักษณ์ เหล่าวอ บัทเลอร์

ครูช่างสมศักดิ์ มุตะโสภา ผู้อนุรักษ์ “ลายดอกรังฮอ” แห่งอีสานใต้

“หลังจากผมเรียนจบ ป.4 ก็มาทำงานช่วยพ่อที่เป็นช่างทองและเงิน พ่อให้เริ่มทำลายที่ยากที่สุดก่อน ผมฝึกงานช่างฝีมือจากพ่อที่ฝึกฝนทักษะมาจากปู่ และปู่ก็เป็นช่างทอง ได้รับการถ่ายทอดวิชามาจากทวดของผมอีกที ผมเ...
Read More

เกษตร ๑๒ เดือน : ชูรสชูค่าทะเลเกลือใต้พื้นพิภพ

“เกลือ” ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีลักษณะการใช้สอยหลัก คือ เป็นเครื่องปรุงรสและใช้สำหรับถนอมอาหาร อย่างไรก็ตามความมีดีของเกลือก็ไม่ต่างจากสำนวน “จงรักษาความดี ประดุจเกลือรักษาความเค็ม” เพราะเรื่องราวขอ...
Read More

Time And Tide : The Undercurrents of Contemporary Lao Art ศิลปะสมัยใหม่ของลาว

ศิลปะของบ้านใกล้เรือนเคียงหรือบ้านพี่เมืองน้องในแถบลุ่มแม่น้ำโขง เช่นในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความน่าสนใจในตัวเนื้อหาของเรื่องเล่าชีวิต สังคมการเมืองของผู้คนในประเทศผ่านงานศิลปะร่วมสมัยกับศิลปะสมัยใหม่ ทำให้ผู้ศึกษาและชมงานศิลปะของลาวได้เรียนรู้ผ่านผลงานของศิลปินลาวที่นำเสนอไปยังสาธารณะ
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com