Day

มิถุนายน 11, 2023

ปราสาทโคกงิ้ว ปราสาทเก่าในเงาอดีตกาล

อิฐทุกก้อน โบราณวัตถุทุกชิ้น ซากปราสาทเก่าทุกองค์ ลวดลายและรูปแบบศิลปะที่ปรากฏอยู่ เสมือนคำบอกเล่าความเป็นมา ให้ผู้คนได้เรียนรู้และเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ของคนในอดีตกาล หนึ่งในร่องรอยบรรพชนในอดีตกาลนั...
Read More
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com